Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice 100% Hond
 2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
 3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
 4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen vergoeding
 5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.
 4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Af”, “Los” en “Volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
 5. Loopse teven en honden die nog geen 12 maanden oud zijn, kunnen niet mee met de groepswandelingen. U kunt wel gebruik maken van individuele, aangepaste wandelingen.

Artikel 3 – Gezondheid

 1. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
 2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
 3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.
 5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
 6. De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
 8. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 2. Opdrachtnemer laat de hond bij een groepswandeling minimaal 75 minuten uit. Bij individuele wandelingen wordt de duur van de wandeling afgestemd op de behoeftes en mogelijkheden van de hond.
 3. Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten.
 4. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij het niet verantwoord vind de wandeling door te zetten, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte.
 6. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
 7. De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.
 8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst bijvoorbeeld in geval van onacceptabel gedrag van de hond.
 9. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
 10. Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
 11. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
 3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 7 – Betalingen

 1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
 3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de eerste dag van de opdracht contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling (kwitantie) van opdrachtnemer.
 5. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.